Σύγχρονες διδακτικές προ(σ)κλήσεις 2017-2018

 

Οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρουν οι σύγχρονες εξελίξεις σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, αποτελούν μια πρόκληση αλλά συνάμα και μια πρόσκληση αναπροσαρμογών όχι μόνο στα περιεχόμενα αλλά και στους τρόπους διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό κλήθηκε η εκπαιδευτική κοινότητα στην ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών, που να κινούνται στον άξονα  των σύγχρονων προκλήσεων της διδακτικής. Στη διάρκεια του έτους διοργανώθηκαν σχετικές δράσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια, αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες και συνεργασίες με φορείς, σχολεία, διευθύνσεις εκπαίδευσης και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Φορείς Υλοποίησης: ΔΔΕ Δράμας, Εκπαιδευτικός κύκλος