Συνεργάζομαι και Δημιουργώ 2014-2015

Οι σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Δράμας κλήθηκαν να επιλέξουν θεματικές που τις ενδιέφεραν και να υλοποιήσουν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, projects, εργασίες, εκδηλώσεις, κ.τ.λ., τα οποία στηρίζονταν στη συνεργασία δύο ή και περισσότερων σχολείων. Τα σχολεία αυτά σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη μπορεί να συστεγάζονταν, να βρίσκονταν στον ίδιο οικισμό ή πόλη, αλλά και σε οποιοδήποτε οικισμό ή πόλη της Ελλάδας ή ακόμη και στο εξωτερικό. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεκίνησε και ένας διαδικτυακός διαγωνισμός για τη δημιουργία Spot, το οποίο θα αποτελούσε και το σήμα των Ημερών Εκπαίδευσης 2015.

Φορέας Υλοποίησης: ΔΔΕ Δράμας