Περιοδικά

027287 glossy black icon culture book2 

 1. Kioulanis, S., Panagiotidou, A. (2018) "Teaching Trends and Challenges in Contemporary Learning Environments: The Secret of Fire” Scientific Educational Journal “educ@tional circle»” Volume 6, Issue 1, 2018 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
 2. Kioulanis, S., Panagiotidou, A., Kioulanis, N. (2018) “The Pedagogical Framework of Interaction in Online Learning” Collection of papers of preschool teacher training vocational school in Gnjilane Bujanovac, Servia, No 2/3
 3. Kioulanis, S., Panagiotidou, A., (2018). "The Interaction in Online Learning environments" Theory and Research in the Sciences of Education ISSN: 2407-9669
 4. «Gamification is not (just) a game but it is an important material
  for on line distance learning» Scientific Educational Magazine «educ@tional circle». Volume 5, Issue 2, 2017 © educ@tional circle ISSN: 2241-4576
 5. Κιουλάνης, Σ., Παναγιωτίδου, Α., Πασχαλίδου, Α., Γεωργιάδου, Α. (2017) “Το κοινωνικό περιεχόμενο της μάθησης στη διαδικτυακή εκπαίδευση ενηλίκων” Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος», Τόμος 5, Τεύχος 1, 2017 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576
 6. Κιουλάνης, Σ., Γιαμαλής, Δ., Δημητράκης, Γ., Βαλκάνος, Ε. (2016) «Στοχασμός πάνω στη δράση (Reflection on action) επί του Στοχασμού κατά τη δράση (Reflection in action): μουσική (jazz) και εικαστική αναπαράσταση της διδακτικής βιωματικής εμπειρίας του στοχασμού κατά τη δράση του Donald Schön με παράλληλη βιωματική ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μέσω εικονικών συμμετεχόντων (Virtual Paricipants)» Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος», Τόμος 4, Τεύχος 2, 2016 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576
 7. Κιουλάνης, Σ., Παναγιωτίδου, Α., Πασχαλίδου, Α., Χαρπαντίδoυ, Ζ., Πατρωνίδου, Δ., Γεωργιάδου, Α., Γιαμαλής, Ν., Σισμανίδης, Ι., (2016). “Building the School of the Future”: ένα διαδικτυακό project στην προοπτική ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος», Τόμος 4, Τεύχος 1, 2016 © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576
 8. Κιουλάνης Σ., Χαρπαντίδου Ζ., Καράκος Α., Παναγιωτίδου A., Πατρωνίδου Δ (2015) «H Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας : Η περίπτωση της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών M@rkus’ Quests», Μάθηση με Τεχνολογίες, Τόμος1, Τεύχος1
 9. Κιουλάνης, Σ., (2015). Θεματική αποτίμηση του 1ου Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής: «Καινοτόμες εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη», που υλοποιήθηκε στη Δράμα, 27, 28 και 29 Νοεμβρίου 2015, Εκπαιδευτικός κύκλος, ISSN:2241-4576. 3(3) 159-170., 2015
 10. Μαστροδημήτρης Α., Βαλκάνος Ε., Κιουλάνης Σ., (2014). "Μια προσέγγιση στις επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών με ανομοιόμορφο εκπαιδευτικό προφίλ. Η περίπτωση της Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας (Π.Β.Μ.) Λακκιάς Θεσσαλονίκης". Εκπαιδευτικός κύκλος, ISSN:2241-4576. 2(3) 271-282., 2014
 11. Κιουλάνης Σ., Τσατήρης., Μ, Γαλατσίδας Σ, Κιτικίδου Κ (2014). "Συσχέτιση γνώσεων και στάσεων μαθητών και μαθητριών για το περιβάλλον, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας", Εκπαιδευτικός κύκλος, ISSN:2241-4576. 2(1) 271-282., 2014
 12. Chouliara, X., Kioulanis S (2014) "How to Improve Critical Thinking Skills in eTwinning Projects" – Visibility of eTwinning Projects Group July 2014 Newsletter, pp. 28-31. Editor: Daniela Bunea. ISSN 2247-6881. ISSN – L 2247-6881
 13. Κιουλάνης Σ., (2013). “Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης”, Εκπαιδευτικός κύκλος, ISSN:2241-4576. 1(2) 6-50., 2013
 14. Αντωνίου, Π., Χουλιάρα, Ξ., Διγγελίδης, Ν., Βερναρδάκης, Ν., Κιουλάνης, Σ (2013). «Εφαρμογή της μεθόδου «τα έξι σκεπτόμενα καπέλα» στη διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών: η περίπτωση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής», Εκπαιδευτικός κύκλος, 1(1) 32-41., ISSN:2241-4576.
 15. Γεωργίου Α., Κιουλάνης Σ. (2013). Εφαρμογή της μεθόδου δημιουργικής μάθησης «Τα Έξι Καπέλα Σκέψης» στη διαδικτυακή εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικός κύκλος, 1(3) 32-41., ISSN:2241-4576.
 16. Chouliara, X., Kioulanis S (2013) “e Learning Theories about Creativity – The Combination of “Six Thinking Hats”, “Learning by Doing” and “Artful Thinking” Theories, Visibility of eTwinning Projects Group July 2013 Newsletter, ISSN 2247-6881, ISSN – L 2247-6881, pp. 20-23.
 17. Κιουλάνης Σ., Μαντζανάρης Κ. (2008). «Δημοκρατικές δράσεις στη δια βίου εκπαίδευση: ο ρόλος του προσώπου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας»., Επιστημονική Επιθεώρηση: Διά Βίου, Τεύχος 3ο , Τόμος 1ος, σελ. 67-80, Αθήνα, 2008., ΓΓΔΒΜ.
 18. Κιουλάνης Σ (2003). «Πρόταση Επιλογής Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»., Περιοδικό Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 66, σελ.32-37, Μάιος-Ιούλιος 2003