Πρακτικά Συνεδρίων

 small stack of books clipart 2 books clipart black and white 1024 545

 Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου εφαρμοσμένης διδακτικής

«Οι γνώσεις, οι στάσεις και οι ικανότητες που πρέπει να κατέχει ο εκπαιδευτικός πληροφορικής ώστε να διαδραματίσει με επιτυχία το ρόλο του στη σχολική τάξη και στο σχολικό εργαστήριο

Η/Υ σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τα βιώματα των ίδιων των εκπαιδευτικών», Πρακτικά Εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Ναύπλιο 15-17 Απριλίου 2016

«Σχεδιασμος, Υλοποιηση και Αξιολογηση Διαδικτυακης Επιμορφωσης Εκπαιδευτικων», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ), Αθήνα 26-28 Φεβρουαρίου 2016

«∆ιδακτική μουσική (jazz) και εικαστική (ζωγραφική) αναπαράσταση της διδακτικής βιωματικής εμπειρίας του στοχασμού κατά τη δράση (reflection in action) του Donald Schön», στο 1οΔιεθνέςβιωματικόΣυνέδριοεφαρμοσμένηςδιδακτικής, Δράμα 27,28,29 Νοεμβρίου 2015

«Πανελλαδική διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών και η διοργάνωση του ετήσιου βιωματικού σεμιναρίου εφαρμοσμένης διδακτικής της ∆∆Ε ∆ράμας», στο 1ο Διεθνές βιωματικό Συνέδριο εφαρμοσμένης διδακτικής, Δράμα 27,28,29 Νοεμβρίου 2015

«Building the school of the future: Ένα βιωματικό διαδικτυακό project στην προοπτική του σχολείου του μέλλοντος», στο 1ο Διεθνές βιωματικό Συνέδριο εφαρμοσμένης διδακτικής, Δράμα 27,28,29 Νοεμβρίου 2015

 «Προσαρμογή της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο μεθοδολογικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) Θεσσαλονίκη 27-29 Μαρτίου 2015, με θέμα «Εκπαιδευτικές πολιτικές για το σχολείο του 21ου αιώνα», Θεσσαλονίκη, 2015

«Η αλληλεπίδραση στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών», Πανελλήνιο Συνέδριο ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Θεσσαλονίκη, 2015

Εφαρμογή μεθόδων δημιουργικής μάθησης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και γενικότερα στην εκπαίδευση ενήλικων: τα έξι καπελά σκέψης (six thinking hats) του E. De Bono και η προοπτική της στοχαστικής αλληλεπίδρασης μέσω εικονικά συμμετεχόντων (virtual participants) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΕΑΔ Δράμας "Η Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση" Δράμα 2015

 «Η διαδικασία του κριτικού στοχασμού στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Θεωρητικές προεκτάσεις και διδακτικές προτάσεις». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, Κόρινθος, Νοέμβριος 2013

"Οι θεωρίες "Έξι καπέλα σκέψης", "Μάθηση μέσω Τέχνης" και "Μάθηση μέσω Σχεδιασμού" στη διαδικτυακή εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 7th International Conference in Open and Distance Learning, Αθήνα, 2013

 «Η διαδικασία του κριτικού στοχασμού  στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Θεωρητικές προεκτάσεις και διδακτικές προτάσεις». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, Κόρινθος, Νοέμβριος 2013

«Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΔΔΕ Δράμας και η προοπτική της διαδικτυακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ως παράγοντας της επιστημονικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης», 6η Επιστημονική Συνάντηση, Επετειακό Συνέδριο: “Η Δράμα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας”, Δράμα, 2013

«e-learning ΔΔΕ Δράμας»: Χώρος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011, ΥΠΔΒΜΘ (ISBN : 978-960-89753-7-8), Σύρος, 2011

e-learning ΔΔΕ Δράμας": Μια Εμπειρική Μελέτη των Απόψεων και Γνώσεων των Εκπαιδευτικών για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δ.Ε., Ιωάννινα, 1-3 Απριλίου 2011, ΥΠΔΒΜΘ (Α.Π.:133141/Γ2/22-10-2010, ISSN:1792-1511), Ιωάννινα, 2011

«Ενισχύοντας την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.: Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση ως υποστηρικτικός τρόπος διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων., Αθήνα, 2008

«Η μέθοδος μάθησης μέσω επίλυσης προβλημάτων (Problem-based Learning) στην παραδοσιακή και εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανεπιστημίου Πατρών και του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Επιστημονικός Διάλογος για την Ελληνική Τυπική, μη Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση, Αθήνα., 2008

«Εφαρμογή της μεθόδου μάθησης μέσω επίλυσης προβλημάτων (PBL) στην παραδοσιακή και εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Διαχείριση της επιμορφωτικής διαδικασίας στη βάση των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας», Δράμα , 2008

«Η ενδοσχολική επιμόρφωση ως βασικός παράγοντας αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΣΔΕ: Μία εναλλακτική πρόταση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», Πρακτικά Απολογιστικού Συνεδρίου Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Β΄ Φάσης (23-24/06/08) σελ. 57-66., Αθήνα, 2008.

«Εφαρμογή Περιβάλλοντος Διαρκούς και συστηματικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από απόσταση. Μία εμπειρική έρευνα». Πρακτικά Εργασιών Πανελληνίου Συνεδρίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης., με θέμα: «Για μια σύγχρονη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»., σελ. 187-191. Αθήνα, 2008.

«Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση ως παράγοντας ενίσχυσης της παιδαγωγικής κατάρτισης και της διδακτικής αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Μία εμπειρική έρευνα»., Πρακτικά  4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Μορφές δημοκρατίας στην εκπαίδευση: Ανοικτή Πρόσβαση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση),  Τόμος Β’, σελ. 622-627., Εκδόσεις Προπομπός., Αθήνα, 2007.

«Ανάπτυξη περιβάλλοντος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης»., Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας «Η ελληνική ως δεύτερη ξένη». σελ. 361-365, Φλώρινα, 2007

«Ανάπτυξη Περιβάλλοντος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»., Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. Ιωάννινα, Π.Δ.Ε.Η, 2007

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξ αποστάσεως Περιβάλλοντος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε. «Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επιστημών στην εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Μακεδονία. 05-10-2006, Θεσσαλονίκη, 2006

«Η διαρκής και συστηματική εξ αποστάσεως επιμόρφωση των Στελεχών της Εκπαίδευσης. Μία εμπειρική έρευνα», Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM)  1ου Διεθνούς Συνεδρίου Διοίκησης της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, Τόμος 2. Πάτρα, ΚΕΔΕΚ., 2006

«Στατιστική επεξεργασία αξιολόγησης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης». Πρακτικά  19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, ΕΣΙ, Καστοριά, 2006, Απρίλιος 26-29, 2006. Καστοριά, 2006

«Μία εναλλακτική πρόταση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας». Απολογιστικό Συνέδριο Εκπαιδευτικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Γ’ φάσης. Hotel Metropolitan, Αθήνα 2006

«Ανάπτυξη Περιβάλλοντος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. «Το ελληνικό σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας». Συνεδριακό Κέντρο “Du Lac” – Ιωάννινα, 2006

«Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Καινοτόμες εφαρμογές της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης»., Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Εταιρείας Επιστημόνων Αγωγής Δράμας. σελ. 442-447., 2006

«Η Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως ιδανικό πεδίο για την ανάπτυξη των θεολογικών σπουδών. Σχεδιασμός - δημιουργία εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού»., Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης,  Τόμος Β’, σελ. 77-82., Πάτρα, Εκδόσεις Προπομπός., 2005