Πρακτικά Συνεδρίων

 small stack of books clipart 2 books clipart black and white 1024 545

 1. «Η πλατφόρμα της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΔΔΕ Δράμας και η προοπτική της διαδικτυακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ως παράγοντας της επαγγελματικής και επιστημονικής ανάπτυξης» 6η Επιστημονική Συνάντηση: Η Δράμα και η Περιοχή της – Ιστορία και Πολιτισμός, ΔΕΚΠΟΤΑ, 2017
 2. «Εφαρμογή της δημιουργικής μάθησης στη διαδικτυακή εκπαίδευση ενηλίκων» 6ο Συνέδριο της επιστημονικής ένωσης εκπαίδευσης ενήλικων καλές εκπαιδευτικές πρακτικές: κριτική σκέψη και δημιουργικότητα 23-25 Ιουνίου 2017, Αθήνα ISSN 2585-3562
 3. Παιδαγωγικές παραδοχές της αλληλεπίδρασης σε περιβάλλοντα διαδικτυακής μάθησης, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής, Παιδαγωγικής και Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών 8-10 Δεκεμβρίου 2017, Καβάλα
 4. “Αξιολόγηση Του Προγράμματος Μικτής Μάθησης «Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης Και Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας Μέσα Από Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle»” 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ - Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος, 28-30 Απριλίου 2017
 5. «Το Παιδαγωγικό πλαίσιο της αλληλεπίδρασης στη διαδικτυακή μάθηση» 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΣΣ. Ιωάννινα 9 & 10 Δεκεμβρίου 2017.
 6. «Οι γνώσεις, οι στάσεις και οι ικανότητες που πρέπει να κατέχει ο εκπαιδευτικός πληροφορικής ώστε να διαδραματίσει με επιτυχία το ρόλο του στη σχολική τάξη και στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τα βιώματα των ίδιων των εκπαιδευτικών, Πρακτικά Εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής», Ναύπλιο 15-17 Απριλίου 2016
 7. «Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση διαδικτυακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών» στο 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας ένωσης Σχολικών Συμβούλων, με θέμα «Προοπτικές για ένα σύγχρονο και δημιουργικό σχολείο», Αθήνα 26-28 Φεβρουαρίου 2016
 8. «Οι γνώσεις, οι στάσεις και οι ικανότητες που πρέπει να κατέχει ο εκπαιδευτικός πληροφορικής ώστε να διαδραματίσει με επιτυχία το ρόλο του στη σχολική τάξη και στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τα βιώματα των ίδιων των εκπαιδευτικών», στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα: «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ». 15 έως 17 Απριλίου 2016 στο Άργος και στο Ναύπλιο.
 9. «Διδακτική μουσική (jazz) και εικαστική (ζωγραφική) αναπαράσταση της διδακτικής βιωματικής εμπειρίας του στοχασμού κατά τη δράση (reflection in action) του Donald Schön», στο 1ο Διεθνές βιωματικό Συνέδριο εφαρμοσμένης διδακτικής, Δράμα 27,28,29 Νοεμβρίου 2015.
 10. «Τα Ιστολόγια σαν μέσο υλοποίησης τεχνικών διδασκαλίας ενηλίκων». Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα: «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές» 24-26 Απριλίου 2015.
 11. «Τα Εκπαιδευτικά Περιοδικά στην Ελλάδα», στο 8ο διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα: «Καινοτόμα Έρευνα στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» Αθήνα 8 Νοεμβρίου 2015 Συμμετοχή σε πάνελ, Συντονισμός Λιοναράκης Α., στο Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology Volume 11, Number 1, 2014 Section two. © Open Education
 12. «Προσαρμογή της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στο μεθοδολογικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων» στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων «Εκπαιδευτικές Πολιτικές για το Σχολείο του 21ου αιώνα», Θεσσαλονίκη 29 Μαρτίου 2015
 13. «Πανελλαδική διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών και η διοργάνωση του ετήσιου βιωματικού σεμιναρίου εφαρμοσμένης διδακτικής της ∆∆Ε ∆ράμας», στο 1ο Διεθνές βιωματικό Συνέδριο εφαρμοσμένης διδακτικής, Δράμα 27,28,29 Νοεμβρίου 2015
 14. «Building the school of the future: Ένα βιωματικό διαδικτυακό project στην προοπτική του σχολείου του μέλλοντος», στο 1ο Διεθνές βιωματικό Συνέδριο εφαρμοσμένης διδακτικής, Δράμα 27,28,29 Νοεμβρίου 2015
 15. «Η αλληλεπίδραση στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών», Πανελλήνιο Συνέδριο ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Θεσσαλονίκη, 2015
 16. «Εφαρμογή μεθόδων δημιουργικής μάθησης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και γενικότερα στην εκπαίδευση ενηλίκων: τα 6 καπέλα σκέψης (six thinking hats) και η προοπτική της στοχαστικής αλληλεπίδρασης μέσω εικονικά συμμετεχόντων (virtual participants), στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΤΕΑΔ Δράμας, 28-29 Νοεμβρίου 2014
 17. «Η διαδικασία του κριτικού στοχασμού στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Θεωρητικές προεκτάσεις και διδακτικές προτάσεις». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, Κόρινθος, Νοέμβριος 2013
 18. «Η διδασκαλία και μάθηση στην ΤΕΕ» στα Ελευθέρια Δράμας του Δήμου Δράμας 13-15 Μαΐου 2013
 19. «Διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής με τη χρήση της μεθόδου «έξι σκεπτόμενα καπέλα» για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας» ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής.
 20. Οι θεωρίες "Έξι καπέλα σκέψης", "Μάθηση μέσω Τέχνης" και "Μάθηση μέσω Σχεδιασμού" στη διαδικτυακή εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Τόμ. 7, Αρ. 7B (2013) ICIDL International Conderence in Open and Distance Learning, «Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας»
 21. «Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΔΔΕ Δράμας και η προοπτική της διαδικτυακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ως παράγοντας της επιστημονικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης», 6η Επιστημονική Συνάντηση, Επετειακό Συνέδριο: “Η Δράμα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας”, Δράμα, 9 Νοεμβρίου 2013
 22. «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: Μία νέα προσέγγιση στη διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών. Το παράδειγμα της ΔΔΕ Δράμας», στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΤΕΑΔ Δράμας, 9-10 Δεκεμβρίου 2011
 23. «Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο ΕΑΠ με την οπτική του φοιτητή και την οπτική του διδάσκοντα», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Λουτράκι 4-6 Νοεμβρίου 2011
 24. «M@rkus Quests. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με τη χρήση πολυμορφικού υλικού στη βάση της μεθόδου μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Λουτράκι 4-6 Νοεμβρίου 2011.
 25. «e-learning ΔΔΕ Δράμας»: Μια Εμπειρική Μελέτη των Απόψεων και Γνώσεων των Εκπαιδευτικών για την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δ.Ε., Ιωάννινα, 1-3 Απριλίου 2011, ΥΠΔΒΜΘ (Α.Π.:133141/Γ2/22-10-2010, ISSN:1792-1511)
 26. «e-learning ΔΔΕ Δράμας: Χώρος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011, ΥΠΔΒΜΘ (ISBN : 978-960-89753-7-8)
 27. «Εφαρμογή της μάθησης μέσω επίλυσης προβλημάτων PBL στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» στο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Διδασκαλεία: παρελθόν παρόν και μέλλον του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη 29-30 Μαΐου 2009.
 28. «Ενισχύοντας την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.: Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση ως υποστηρικτικός τρόπος διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 2008
 29. «Η μέθοδος μάθησης μέσω επίλυσης προβλημάτων (Problem-based Learning) στην παραδοσιακή και εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανεπιστημίου Πατρών και του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Επιστημονικός Διάλογος για την Ελληνική Τυπική, μη Τυπική και Άτυπη Εκπαίδευση, Αθήνα., 2008
 30. «Εφαρμογή της μεθόδου μάθησης μέσω επίλυσης προβλημάτων (PBL) στην παραδοσιακή και εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Διαχείριση της επιμορφωτικής διαδικασίας στη βάση των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων», 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας», Δράμα , 2008
 31. «Η ενδοσχολική επιμόρφωση ως βασικός παράγοντας αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΣΔΕ: Μία εναλλακτική πρόταση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», Πρακτικά Απολογιστικού Συνεδρίου Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Β΄ Φάσης (23-24/06/08) σελ. 57-66., 2008
 32. Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση ως παράγοντας ενίσχυσης της παιδαγωγικής κατάρτισης και της διδακτικής αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Μία εμπειρική έρευνα»., Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Μορφές δημοκρατίας στην εκπαίδευση: Ανοικτή Πρόσβαση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση), Τόμος Β’, σελ. 622-627., Εκδόσεις Προπομπός., Αθήνα, 2007.
 33. «Εφαρμογή Περιβάλλοντος Διαρκούς και συστηματικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από απόσταση. Μία εμπειρική έρευνα». Πρακτικά Εργασιών Πανελληνίου Συνεδρίου Συλλόγου Μεταπτυχιακών Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης., με θέμα: «Για μια σύγχρονη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»., σελ. 187-191. Αθήνα. Π.Σ.Μ.Κ., 2007
 34. «Ανάπτυξη περιβάλλοντος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης»., Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας «Η ελληνική ως δεύτερη ξένη». σελ. 361-365., 2007
 35. «Ανάπτυξη Περιβάλλοντος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»., Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. Ιωάννινα, Π.Δ.Ε.Η., 2006
 36. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξ αποστάσεως Περιβάλλοντος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε. «Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επιστημών στην εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονία. 05-10-2006
 37. «Η διαρκής και συστηματική εξ αποστάσεως επιμόρφωση των Στελεχών της Εκπαίδευσης. Μία εμπειρική έρευνα», Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Διοίκησης της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, Τόμος 2. Πάτρα, ΚΕΔΕΚ., 2006
 38. «Στατιστική επεξεργασία αξιολόγησης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης». Πρακτικά 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, ΕΣΙ, Καστοριά, 2006, Απρίλιος 26-29, 2006. Καστοριά, ΕΣΙ. 2006.
 39. «Μία εναλλακτική πρόταση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας». Απολογιστικό Συνέδριο Εκπαιδευτικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Γ’ φάσης. Αθήνα Hotel Metropolitan. 25-06-2006
 40. «Ανάπτυξη Περιβάλλοντος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. «Το ελληνικό σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας». Συνεδριακό Κέντρο “Du Lac” – Ιωάννινα. 13-05-2006
 41. «Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Καινοτόμες εφαρμογές της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης»., Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Εταιρείας Επιστημόνων Αγωγής Δράμας. σελ. 442-447., 2006
 42. «Η Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως ιδανικό πεδίο για την ανάπτυξη των θεολογικών σπουδών. Σχεδιασμός - δημιουργία εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού»., Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Τόμος Β’, σελ. 77-82., Πάτρα, Εκδόσεις Προπομπός., 2005
 43. «Αειφόρος ανάπτυξη προστασία του Περιβάλλοντος και οι σχέσεις τους με την εκπαίδευση» της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και του Δήμου Δράμας, 9-10 Δεκεμβρίου 2005