Συνεργάζομαι και Δημιουργώ

canstock80421062014-2015 "Συνεργάζομαι και Δημιουργώ"

Οι σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Δράμας κλήθηκαν να επιλέξουν θεματικές που τις ενδιέφεραν και να υλοποιήσουν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, projects, εργασίες, εκδηλώσεις, κ.τ.λ., τα οποία στηρίζονται στη συνεργασία δύο ή και περισσότερων σχολείων. Τα σχολεία αυτά σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη μπορεί να συστεγάζονται, να βρίσκονται στον ίδιο οικισμό ή πόλη, αλλά και σε οποιοδήποτε οικισμό ή πόλη της Ελλάδας ή ακόμη και στο εξωτερικό. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεκίνησε και ένας διαδικτυακός διαγωνισμός για τη δημιουργία Spot, το οποίο θα αποτελούσε και το σήμα των Ημερών Εκπαίδευσης 2015